× Doprava zdarma do Zásilkovny k objednávce nad 1999,-. Dárek ke každému nákupu.

Pravidla soutěže

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Phabeco s.r.o. se sídlem Kožichovice, Brněnská 58, 674 01 Kožichovice, IČ: 05449103, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen vyhlašovatel). Níže sepsaná pravidla soutěže upravují právní vztah mezí soutěžícími a vyhlašovatelem. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.


PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži musí soutěžící:
  • Být osoba starší 15 let, a to minimálně v den vyhlášení soutěže
  • Mít doručovací adresu na území České republiky
  • Dodržet všechna pravidla soutěže, především ta, jež jsou napsaná u vizuálu, který na soutěž upozorňuje
  • Být vlastníkem osobního profilu na konkrétní sociální sítí zřízeného v souladu s podmínkami této sítě
  • Dodržovat podmínky sociálních sítí, které pro soutěž využívá.

Doba trvání soutěže je pevně daná a je zapsaná ve zveřejněném příspěvku. Soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit pouze jednou prostřednictvím svého vlastního profilu na konkrétní sociální síti.


VÝHRY A VÝHERCI

Jméno výherce bude vylosováno náhodně ze všech soutěžících, kteří splnili všechny podmínky soutěže. Jméno výherce bude oznámeno nejpozději 15 dní po skončení soutěže na https://www.facebook.com/cosmetix.cz/ a výherci bude zaslána soukromá zpráva buď na telefonní číslo, e-mail nebo profil, jež byl použit v soutěži (závisí na typu soutěže) s výzvou ohledně zaslání kontaktních údajů za účelem doručení výhry.

Jestliže výherce nezareaguje na zaslanou zprávu do 96 hodin, vyhrazuje si vyhlašovatel nechat výhru propadnout nebo ji poskytnout jinému soutěžícímu. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat jejich výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s vyhlašovatelem dobu doručení výhry.

 

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Splněním soutěžního úkoly poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa bez časového a množstevního omezení. Soutěžící dále souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobám nebo ji dále poskytovat jako formu podlicence. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) na facebookových a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu info@cosmetix.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na možnost změny, zrušení či jakékoli jiné úpravy soutěže v jejím průběhu. Pravidla mohou být jak měněna, tak i doplňována. Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Vyhlašovatel nezodpovídá za žádné škody na zdraví nebo majetku, které byly způsobeny přípravou nebo prováděních úkonů, jež vedou k účasti v soutěži. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel si zároveň vyhrazuje právo na vyloučení jakéhokoli soutěžícího, kdykoliv v průběhu soutěže, bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to v případě, že soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky sociální sítě nebo bude jednat v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenska. V případě toho porušení si vyhrazuje vyhlašovatel právo všechny příspěvky od soutěžícího smazat.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.


V Kožichovicích dne 1.7.2017